Home DrugsH Hydrocof-HC (Chlorpheniramine/Hydrocodone/Pse)