Home DrugsH Hydron CP (Chlorpheniramine/Hydrocodone/Phenylephrine)