Home DrugsA Aquamephyton (Phytonadione (Vitamin K1))