Home DrugsR Ru-Hist Forte (Chlorpheniramine/Phenylephrine/Pyrilamine)